Algemene verordening gegevensbescherming (website)

1 Algemene informatie en contactgegevens

Aebi Schmidt Holding AG, gevestigd te Frauenfeld, Zwitserland, alsmede haar tot de Aebi Schmidt Group behorende vennootschappen (hierna te noemen "Aebi Schmidt", "ons" of "wij"), verplichten zich uw privésfeer te beschermen en te respecteren. Aebi Schmidt neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Hierna leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken.

2 Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Aebi Schmidt Holding AG
Schulstrasse 4
8500 Frauenfeld
Zwitserland

3 Algemene informatie

Aebi Schmidt wil graag dat u zich veilig voelt wanneer u onze website gebruikt en informeert u als gebruiker wanneer, voor welke doeleinden en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.

Aebi Schmidt behoudt zich het recht voor om deze privésfeerverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U dient deze verklaring inzake gegevensbescherming dan ook regelmatig te lezen. De datum van de huidige versie (geldig vanaf) vindt u aan het begin van de aanwijzingen inzake gegevensbescherming.

De wijze waarop wij uw privésfeer beschermen kan verschillen in de diverse landen waarin wij actief zijn, om rekening te houden met plaatselijke gebruiken en wettelijke vereisten.

3.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres). In het algemeen kunt u onze website gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Het gebruik van de website kan de verstrekking van persoonsgegevens vereisen. Persoonsgegevens worden dus niet als vanzelfsprekend verwerkt, maar alleen onder bepaalde omstandigheden en voor bepaalde doeleinden.

3.2 Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt?

Voor het aanbieden en exploiteren van de website verwerken wij of derden persoonsgegevens in het kader van:

 • Websites (incl. blog): persoonsgegevens worden verwerkt via logbestanden, cookies, analysetool, social mediaplugins en andere technische hulpmiddelen die nodig zijn voor de werking van de website.
 • Contactformulieren: persoonsgegevens worden verwerkt via contactformulieren in het kader van suggesties, vragen of andere diensten die via onze website kunnen worden afgehandeld.
 • Nieuwsbrief: in het kader van uw aanmelding voor de nieuwsbrief worden persoonsgegevens verwerkt.
   

3.3 Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?

Aebi Schmidt verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Terbeschikkingstelling van de website aan de gebruikers
 • Optimalisering van de website (bijv. statistische evaluatie, trendanalyse, verbetering van de website)
 • Aanpassen van de website aan de specifieke wensen van de gebruikers
 • Verzenden van nieuwsbrief
 • Gegevensbeveiliging voor gebruikers
 • Verwerking van aanvragen van welke aard ook (gebruikers, leveranciers, etc.)
   

3.4 Wat zijn de rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking?

Indien wij uw toestemming verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient dit als rechtsgrondslag (bijv. Nieuwsbrief, personalisering van de website door middel van cookie-instellingen).

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook op grond van ons gerechtvaardigd belang. Dit omvat de verwerking ten behoeve van het beschikking stellen en optimaliseren van de website.

Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting, dient dit als rechtsgrondslag. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de overdracht van persoonsgegevens aan derden, de opslagperiode of de bewaartermijnen.

4 Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

4.1 Worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden?

Over het algemeen geven wij uw persoonsgegevens alleen aan derden door als u daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of als de verwerking van uw aanvraag dat vereist.

Daarnaast kunnen uw gegevens aan derden worden doorgegeven, indien wij daartoe bij wet, door een uitvoerbaar bevel van de overheid of door een rechterlijke uitspraak verplicht zijn.

4.2 Wordt er ook gebruik gemaakt van externe dienstverleners?

Wij maken ook gebruik van externe dienstverleners voor gegevensverwerking. Dienstverleners zijn in de regel betrokken als zogenaamde "verwerkers" die de persoonsgegevens van de gebruikers van onze website alleen volgens onze instructies mogen verwerken.

4.3 Worden persoonsgegevens doorgegeven aan ontvangers in derde landen?

Wij verstrekken ook persoonsgegevens aan derde partijen of verwerkers die niet in de EU/EER of Zwitserland gevestigd zijn. In dat geval vergewissen wij ons er voorafgaand aan het doorgeven ervan dat de ontvanger een passend niveau van gegevensbescherming waarborgt (bijv. op basis van een adequaatheidsbesluit voor het land in kwestie of de toepassing van standaardcontractbepalingen van de Europese Unie) of dat u als gebruiker daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

Als het nodig is om uw aanvraag te beantwoorden, zullen wij uw gegevens doorgeven aan een verantwoordelijke vertegenwoordiger van Aebi Schmidt of aan derden. De voorschriften inzake gegevensbescherming van het betrokken land zijn van toepassing. Uiteraard streven wij ernaar dat uw gegevens zo goed mogelijk worden verwerkt in overeenstemming met de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij wij kunnen dit echter niet in alle gevallen garanderen. Met uw toestemming aanvaardt u de risico's die verbonden zijn aan de overdracht van uw gegevens aan de betrokken derde ondernemingen, voor zover dit noodzakelijk is om uw aanvraag te beantwoorden. Als u geen toestemming geeft, kunnen wij uw aanvraag mogelijk niet beantwoorden. In dat geval kunt u telefonisch contact met ons opnemen Contact.

5 Duur van de gegevensopslag en bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om onze websitediensten te verlenen of zolang wij er een legitiem belang bij hebben om ze te blijven bewaren. In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die wij moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. bewaarplicht).

6 Website

6.1 Gedetailleerde specificaties

6.1.1 Logbestanden

Als u onze website bezoekt, worden bepaalde gegevens automatisch door uw internetbrowser doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde logbestanden:

 • IP-adres

 • Datum en tijd van de serveroproep
 • Browserinstellingen, browsertype en browserversie
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Toegangstatus/HTTP-statuscode
 • Overgebrachte informatie over het besturingssysteem
 • Naam van het opgehaalde bestand
 • Tijdzone verschil met Greenwich Mean Time
   

Deze gebruiksgegevens vormen onder andere de basis voor statistische, anonieme evaluaties, zodat trends herkenbaar zijn, op basis waarvan Aebi Schmidt haar eigen website dienovereenkomstig kan verbeteren.

6.1.1 Doel van de logbestanden

De opslag van persoonsgegevens gebeurt om veiligheidsredenen of om storingen te onderzoeken. Ze worden maximaal 6 maanden bewaard en daarna gewist. Logbestanden die voor bewijskrachtige doeleinden langer moeten worden opgeslagen, worden niet verwijderd totdat het betrokken incident definitief is opgehelderd en kunnen in individuele gevallen aan onderzoeksinstanties worden doorgegeven.

6.2 Cookies

6.2.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden wanneer een website wordt bezocht en die worden opgeslagen in de browser van de gebruiker. Als de desbetreffende website opnieuw wordt opgeroepen, zendt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies terug en maakt zo de herkenning van de gebruiker mogelijk.

6.2.2 Hoe lang worden cookies in de browser bewaard?

Bepaalde cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van de browsersessie (zogenaamde sessiecookies), andere worden voor een bepaalde tijd of permanent in de browser van de gebruiker opgeslagen en daarna automatisch verwijderd (zogenaamde tijdelijke of permanente cookies).

6.2.3 Het gebruik van cookies voorkomen of cookies verwijderen?

U kunt de volgende link gebruiken om de activeringstatus van cookies van verschillende aanbieders te bekijken en om bezwaar te maken tegen het verzamelen of analyseren van uw gegevens door hun cookies: www.youronlinechoices.com

Een centrale bezwaarmogelijkheid voor diverse cookies, met name van Amerikaanse aanbieders, is ook beschikbaar op de volgende link: www.optout.networkadvertising.org

6.2.4 Welke cookies gebruiken wij en voor welk doel?

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker en indien gewenst meer gepersonaliseerd te maken, alsmede om het gebruik van ons aanbod te meten en te evalueren. Sommige elementen van onze website vereisen dat de openende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging. Daarnaast gebruiken wij op onze website ook cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. Onze YouTube-video's cookies worden op onze website afgespeeld met de variant "youtube-nocookie" van YouTube, waarbij de nadruk ligt op gegevensbescherming (https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=nl-NL#zippy=%2Cturn-on-privacy-enhanced-mode).

6.2.5 Absoluut noodzakelijke cookies

Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om onze website op een veilige manier te kunnen aanbieden. In deze categorie vallen namelijk cookies die:

 • dienen voor de identificatie of authenticatie van onze gebruikers
 • bepaalde vermeldingen door de gebruiker tijdelijk opslaan (bijv. inhoud van een contactformulier, nieuwsbriefformulier)
 • bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bijv. taalinstellingen)
 • Afspelen van video- en audio-opnamen (bijv. blogberichten)
   

6.2.6 Analyse-cookies

Wij gebruiken analyse-cookies om het gebruiksgedrag van onze gebruikers in statistische vorm te kunnen evalueren (bijv. bezochte subpagina's, uitgevoerde zoekopdrachten).

6.2.7 Tracking-cookies in verband met sociale plugins

De integratie van sociale plugins leidt ertoe dat de aanbieders van de plugins cookies opslaan.

6.3 Webanalyse-tool

Wij hebben statistische gegevens nodig over het gebruik van onze website om deze gebruiksvriendelijker te maken, trends te analyseren en de website anderszins te beheren en te verbeteren.

De gebruiksprofielen die door het tool worden aangemaakt met behulp van analysecookies of door de logbestanden te analyseren, worden niet samengevoegd met persoonsgegevens. Het tool gebruikt geen IP-adressen van gebruikers of kort ze onmiddellijk na het vergaren af. Wij gebruiken open-sourcesoftware van de webanalyse provider Matomo en slaan uw persoonlijke gegevens alleen op onze eigen server op. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan de webanalyseprovider Matomo.

Bij het gebruik van "opt-out"-cookies moet er rekening mee worden gehouden dat de "opt-out"-functie apparaat- of browsergerelateerd is en over het algemeen alleen geldt voor het eindapparaat of de browser die u op dat moment gebruikt. Bovendien kunt u het aanmaken van gebruiksprofielen ook geheel voorkomen door het gebruik van cookies in het algemeen uit te schakelen. Indien u cookies hebt geactiveerd en vervolgens bezwaar maakt tegen het verzamelen of analyseren van uw gegevens door dit tool, kunt u de instellingen hier aanpassen.

6.4 Social-plugins

6.4.1 Wat zijn plugins?

Door middel van een plugin kan de integratie van sociale media op onze website mogelijk worden gemaakt ten voordele van onze gebruikers.

Standaard zijn de functies van de plugins gedeactiveerd om de automatische overdracht van gebruikersgegevens aan de providers te voorkomen. Pas wanneer de gebruiker op de plugin klikt, wordt deze geactiveerd en worden gegevens doorgegeven. Logbestanden (met inbegrip van het IP-adres) worden rechtstreeks van uw internetbrowser naar een server van de desbetreffende plugin-aanbieder verzonden en kunnen daar worden opgeslagen. Deze server kan zich buiten de EU of de Europese Economische Ruimte bevinden (bijv. in de VS).

6.4.2 Voorkomen dat plugins worden geactiveerd?

Als u niet wilt dat er gegevens worden uitgewisseld tussen u en de socialmedia, moet u uitloggen bij de socialmedia voordat u onze website gebruikt. Bovendien moet u de privésfeermodus activeren in de privésfeer-instellingen van uw browser.

Daarnaast helpt het ook om cookies in uw browserinstellingen uit te schakelen of te beperken. Dit voorkomt dat derden uw gebruiksgedrag kunnen traceren. U kunt het laden van plug-ins meestal ook volledig voorkomen door add-ons voor uw browser te gebruiken (zogenaamde scriptblockers).

6.4.3 Heeft Aebi Schmidt enige invloed op de omvang van de gegevensverwerking door de plug-ins?

Plugins zijn onafhankelijke uitbreidingen van de plugin-aanbieder. Aebi Schmidt heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die door de aanbieders van plugins door middel van plugins worden verzameld en opgeslagen. Als een van de bovengenoemde plugin-aanbieders cookies op uw apparaat heeft geplaatst, kan het in feite uw surfgewoonten registreren en gedetailleerde gebruiksprofielen maken op basis van trackinggegevens.

 Verdere informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens alsmede de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door de plugin-aanbieders alsmede uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw gegevens kunt u vinden in de privésfeerverklaringen van de desbetreffende plugin-aanbieders. In het kader van het gebruik van onze website, maken wij gebruik van een plugin van de volgende aanbieders:

 • Plugins van YouTube: YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube Inc., 300 Sand Hill Rd, BLDG Suite 180, Menlo Park CA 94025, VS; https://policies.google.com/privacy. Wij gebruiken hier de variant "youtube-nocookie" voor het afspelen van video-opnamen op onze website (bijv. blog) waarbij rekening wordt gehouden met gegevensbescherming (https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=nl-NL#zippy=%2Cturn-on-privacy-enhanced-mode).
 • Plugins van Google: Wij bieden op onze website aan om routebeschrijvingen te maken met Google Maps (hierna "Google"). U wordt doorverwezen naar de website van Google Maps. Wij wijzen u erop dat deze kaartendienst onder eigen verantwoordelijkheid door Google aan u wordt aangeboden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door Google. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Als u de op onze website geïntegreerde dienst oproept, slaat Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat op. Om de locaties weer te geven en aanwijzingen te geven, worden uw gebruikersinstellingen en gegevens verwerkt. Door middel van de tot stand gebrachte verbinding met Google kan Google vaststellen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden verzonden. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de installatie van cookies te verhinderen door de gepaste instellingen in uw internetbrowser uit te voeren. Informatie over de gegevensbescherming van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

6.5 Contactformulieren

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via contactformulieren, bijv. om ons vragen te stellen, suggesties te doen of in het algemeen gebruik te maken van aanbiedingen die wij op de website beschikbaar stellen.

In de regel verzamelen wij de aanhef, de voornaam, de achternaam, het e-mailadres en het land als noodzakelijke verplichte informatie om het verzoek of de aanvraag te verwerken. Verplichte gegevens zijn altijd gemarkeerd met een asterisk (*). Indien de verwerking van het verzoek dit vereist, kunnen wij verdere gegevens verzamelen als verplichte gegevens.

U vindt de verzamelde gegevens, met inbegrip van de verplichte velden, rechtstreeks in het desbetreffende contactformulier op onze website. U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. Daarbij worden uw met de e-mail meegezonden persoonsgegevens opgeslagen. De persoonsgegevens worden uitsluitend voor het aangegeven doel gebruikt en, indien nodig, doorgegeven aan de voor u verantwoordelijke onderneming van Aebi Schmidt. De voor communicatie verwerkte gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten Aebi Schmidt, tenzij dit absoluut noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden (zie hoofdstuk 4) en u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. Wij verwijderen de gegevens die u ons via contactformulieren meedeelt zodra opslag niet meer nodig is.

6.6 Nieuwsbrief-formulier

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief via het nieuwsbrief-formulier. Door dit te doen, stemt u in met de noodzakelijke gegevensverwerking van uw persoonsgegevens. Het e-mailadres, het land en de taal zijn vereist voor de registratie. Verplichte informatie is altijd gemarkeerd met een sterretje (*). U kunt ook vrijwillig verdere informatie verstrekken, zoals uw voornaam, achternaam of interesses.

U vindt de verzamelde gegevens, met inbegrip van de verplichte velden, direct in het nieuwsbrief-formulier op onze website. De persoonsgegevens zullen alleen voor het aangegeven doel worden gebruikt. De nieuwsbrief wordt verzonden door een externe dienstverlener die in de EU is gevestigd. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derde landen, tenzij u zelf in een derde land gevestigd bent en met deze gegevensoverdracht hebt ingestemd, door in te stemmen met het ontvangen van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden onmiddellijk verwijderd indien u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief intrekt.

7 Uw rechten

7.1 Recht op inzage

Gebruikers hebben het recht om te allen tijde bij de voor de verwerking verantwoordelijke informatie op te vragen over de persoonsgegevens die over hen worden verwerkt en om een kopie van deze informatie te ontvangen. Gebruikers hebben ook het recht te weten of persoonsgegevens aan een derde land zijn doorgegeven.

7.2 Recht op rectificatie

Gebruikers hebben het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking rectificatie te verkrijgen van hen betreffende onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens.

7.3 Recht op verwijdering

Gebruikers hebben het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat hun persoonsgegevens onverwijld worden verwijderd indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt. Hetzelfde geldt wanneer gebruikers hun toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn of de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Daarnaast kunnen gebruikers dit recht uitoefenen indien de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is aan een wettelijke verplichting om de gegevens te wissen of indien de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij.

7.4 Recht op beperking van de verwerking

Gebruikers hebben het recht de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

7.5 Recht op dataportabiliteit

Gebruikers hebben het recht de hen betreffende persoonsgegevens die ze aan een voor de verwerking verantwoordelijke hebben verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en zij hebben het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder daarbij te worden gehinderd door de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt.

7.6 Herroepingsrecht in geval van toestemming

Gebruikers hebben het recht om hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Ondanks de herroeping blijft de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.

7.7 Recht van bezwaar

Gebruikers hebben het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, wanneer de verwerking plaatsvindt op grond van het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking verantwoordelijke/derde partij of noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Indien de persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken.

7.8 Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met dpo@aebi-schmidt.com of de afdeling Personeelszaken binnen uw bedrijf.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land (EU) vindt u hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl


Voor Zwitserland neemt u contact op met:
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
Feldeggweg 1
3003 Bern
Zwitserland
Tel: +41 58 462 43 95

8 Contact gegevensbescherming

Voor informatie en suggesties op het gebied van gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Aebi Schmidt Holding AG
Group Data Protection Officer
Schulstrasse 4
8500 Frauenfeld
Zwitserland
Tel: +41 44 308 58 00
E-mail: dpo@aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Deutschland GmbH
Datenschutzbeauftragter
Albtalstrasse 36
79837 St.Blasien
Duitsland
Tel: +49 7672 412 0
E-mail: dpo@aebi-schmidt.com

 

Laatste versie: 2 augustus 2021